Všeobecné obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY / ODPOVĚDNOST

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Smart Bazar, se sídlem v Beverwijku. Verze platná od 01-04-2018

Když nakupujete prostřednictvím tohoto internetového obchodu, souhlasíte s řadou podmínek které se konkrétně vztahují na Smart Bazar.

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách se vztahuje na:

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí výrobky a / nebo služby spotřebitelům na dálku;

Spotřebitel: fyzická osoba, která nepůsobí při výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;

Smlouva na dálku: smlouva, podle které se v rámci systému prodeje na dálku výrobků a / nebo služeb organizovaných podnikatelem, až do uzavření dohody, použije výhradně jedna nebo více technik komunikace na dálku;

Technologie pro vzdálenou komunikaci: prostředky, které mohou být použity k uzavření dohody, aniž by spotřebitel a obchodník byli současně na stejném místě;

Doba odrazu: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;

Právo na odstoupení: možnost, aby spotřebitel v rámci lhůty na rozmyšlenou zrušil dohodu o vzdálenosti;

Den: kalendářní den;

Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku, pokud jde o řadu výrobků a / nebo služeb, jejichž dodací a / nebo nákupní závazek je časově rozprostřen;

Udržitelný datový nosič: jakékoli prostředky, které spotřebiteli nebo obchodníkovi umožňují uchovávat informace, které jsou mu adresovány osobně způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci a nezměněnou reprodukci uložených informací.

Článek 2. Identita podnikatele

Smartbazar.nl
Begijnenstraat 24
1941 BS
Nederland
info@smartbazar.nl

Úvod


Obchodní komora číslo: 67890091
IČ DPH: NL190441975B01

Článek 3. Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku od podnikatele a pro každou smlouvu na dálku a objednávky mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, text těchto všeobecných podmínek k dispozici pro spotřebitele. Není-li to rozumně možné, před tím, než smlouva je uzavřena na dálku, naznačují, že bude zaslána obecné podmínky k nahlédnutí v prostorách obchodníka a zdarma co nejdříve, na žádost spotřebitele.
 3. Je-li smlouva uzavřena vzdálenost elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, bude text těchto podmínek je k dispozici v elektronické podobě na spotřebiteli tak, aby spotřebitel Jednoduchý způsob, jak mohou být uloženy na trvalém nosiči. Není-li to rozumně možné, před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, ukáže-li být informováni o všeobecných podmínek elektronicky, a že budou zaslány bezplatně na žádost spotřebitele elektronicky nebo jiným způsobem.
 4. V případě, že kromě těchto obecných podmínek také specifické podmínky výrobku nebo služby platit, je to druhý a třetí odstavec se vztahuje i na spotřebitele v případě konfliktu, pokud jde vždy spolehnout na použitelné ustanovení, které je nejvýhodnější pro něj je.
 5. Pokud je jedno nebo více ustanovení v těchto všeobecných podmínkách kdykoliv zcela nebo částečně neplatné nebo zničené, dohoda a tyto podmínky zůstanou nedotčeny a dotyčná dohoda bude nahrazena ustanovením, že rozsah originál oslovil co nejvíce.
 6. Situace, které nejsou upraveny těmito obecnými podmínkami, musí být posuzovány "v duchu" těchto všeobecných podmínek.
 7. Nedostatek srozumitelnosti ohledně vysvětlení nebo obsahu jednoho či více ustanovení našich podmínek by měl být vysvětlen "v duchu" těchto podmínek.

Článek 4. Nabídka

 1. Je-li nabídka má omezenou dobu trvání, nebo závislosti na podmínkách, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil řádné posouzení nabídky spotřebitelem. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o pravdivé zobrazení nabízených produktů, služeb a / nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nezavazují podnikatele.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, které jsou spotřebiteli opravdu jasná jaká práva a povinnosti, které jsou připojeny k přijetí nabídky.

Článek 5. Dohoda

 1. Dohoda podléhá ustanovením odstavce 4, uzavřených v době spotřebitele přijímá nabídku a splňují odpovídající podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel okamžitě elektronicky potvrdí přijetí nabídky. Dokud nebude přijetí tohoto souhlasu potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel smlouvu rozpustit.
 3. Pokud je vytvořena dohoda elektronicky, bude obchodník přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu elektronický přenos dat a zajištění bezpečného prostředí webu. V případě, že spotřebitel může platit elektronicky, bude obchodník přijmout příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může - v rámci zákona - informovat, zda spotřebitel splní své platební povinnosti, jakož i všechny skutečnosti a skutečnosti, které jsou důležité pro řádné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody neuzavřít smlouvu, je oprávněn objednávku nebo žádost odmítnout nebo k provedení uplatnit zvláštní podmínky.
 5. Provozovatel zašle spotřebiteli nejpozději při dodání výrobku, služby nebo digitálního obsahu následující informace písemně nebo tak, aby je mohl spotřebitel způsobem, který je přístupný, uchovávat na trvanlivém médiu přístupným způsobem:
  adresa provozovny podniku, kde si zákazníci mohou podat stížnost.;
  b. podmínky, a jak může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné slovo o vyloučen z práva odstoupit od smlouvy;
  c. informace o zárukách a existujících službách po zakoupení;
  d. cena včetně všech daní za výrobek, službu nebo digitální obsah; případně náklady na dodání; a způsob platby, dodání nebo provedení dohody na dálku;
  e. požadavky na zrušení smlouvy v případě, že smlouva trvá déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
  f. má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě rozšířené transakce platí ustanovení v předchozím odstavci pouze pro první dodávku.

Článek 6. Právo na odstoupení od smlouvy

Pro produkty:
1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu o koupi výrobku během lhůty na rozmyšlenou nejméně 14 dnů bez udání důvodů. Podnikatel může požádat spotřebitele o důvod odstoupení od smlouvy, ale nezavazovat ho, aby uvedl důvody. 2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná dnem, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená spotřebitelem předem, který není dopravcem, obdržel výrobek, nebo:
a. pokud si spotřebitel objednal několik výrobků ve stejném pořadí: den, kdy spotřebitel, nebo jím určená třetí strana, obdržel poslední výrobek. Podnikatel může za předpokladu, že jasně informoval spotřebitele před objednáním, odmítnout objednávku na několik výrobků s jinou dodací lhůtou.
b. jestliže dodávka výrobku sestává z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana přijala poslední zásilku nebo část;
c. u dohod o pravidelném dodání výrobků během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržel první výrobek.

Pro služby a digitální obsah, který není dodán na hmotném médiu:
3. Spotřebitel může vypovědět smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, a to alespoň po dobu 14 dnů bez udání důvodu. Podnikatel může požádat spotřebitele o důvod odstoupení od smlouvy, ale nezavazovat ho, aby uvedl důvody.
4. Lhůta uvedená v odstavci 3 začíná dnem následujícím po uzavření dohody.

Prodloužení lhůty na rozmyšlenou u výrobků, služeb a digitálního obsahu, které nebyly poskytnuty na hmotném nosiči, pokud právo na odstoupení od smlouvy není informováno:
5. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, končí lhůta na rozmyšlenou dvanáct měsíců po skončení původní lhůty na zpoždění stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
6. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci ve lhůtě dvanácti měsíců od počátečního data původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou skončí 14 dnů po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Formulář naleznete zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Článek 7. Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

 1. Spotřebitel bude s výrobkem a obalem zacházet s péčí opatrně. Výrobek bude pouze rozebírat nebo používat v rozsahu, který je nezbytný k určení povahy, vlastností a provozu výrobku. Základním principem je, že spotřebitel může s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze tak, jak by mu bylo dovoleno v obchodě.
 2. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty výrobku, které je výsledkem způsobu manipulace s výrobkem, který přesahuje rámec povolený v odstavci 1.
 3. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty výrobku, pokud mu podnikatel neposkytl veškeré zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření.

Článek 8. Výkon práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a jeho náklady

 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, musí tuto skutečnost oznámit podnikateli v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
 2. Jakmile je to možné, ale ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, vrátí spotřebitel výrobek nebo jej podá podnikateli. To není nutné, pokud podnikatel nabídl, že si výrobek sám vyzvedne. Spotřebitel v každém případě pozoroval dobu návratnosti, pokud výrobek vrátí před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.
 3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, je-li to přiměřeně možné v jeho původním stavu a obalu, a to v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytovanými podnikatelem.
 4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. Pokud podnikatel neoznámil, že spotřebitel musí tyto náklady nést, nebo pokud podnikatel uvede, že náklady nese sám, nemusí spotřebitel hradit náklady na vrácení.
 6. Pokud spotřebitel zruší poté, co poprvé výslovně požádal, aby poskytování služby nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji, začalo v omezeném objemu nebo množství během lhůty na rozmyšlenou, je spotřebitelem podnikatel. dluží částku, která je úměrná té části závazku, kterou podnikatel splnil v době zrušení, ve srovnání s plným dodržováním závazku.
 7. Spotřebitel nenese žádné náklady na poskytování služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném množství nebo množství, ani na dodávku dálkového vytápění, pokud:
  obchodník neposkytl spotřebiteli zákonně požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy nebo;
  b. spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení plnění služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění v průběhu lhůty na rozmyšlenou.
 8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:
  a. před dodáním se výslovně nedohodl na zahájení plnění dohody před uplynutím lhůty pro zamyšlení;
  b. neuznal, že při udělení svolení ztratil právo na odstoupení od smlouvy; nebo
  c. podnikatel toto tvrzení spotřebitele nepotvrdil.
 9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, veškeré další smlouvy budou zrušeny ze zákona.

Článek 9. Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy

 1. Pokud obchodník umožní spotřebiteli elektronicky odstoupit, zašle ihned po obdržení tohoto oznámení potvrzení o přijetí. 2. Podnikatel uhradí veškeré platby ze strany spotřebitele, včetně veškerých nákladů na dopravu účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, okamžitě, ale do 14 dnů následujících po dni, kdy mu spotřebitel oznámil zrušení. Pokud podnikatel nenabízí k vyzvednutí výrobku sám, může počkat, až mu vrátí produkt, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že výrobek poslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Podnikatel používá stejnou platební metodu, kterou spotřebitel použil k úhradě, pokud spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Splácení je pro spotřebitele zdarma.
 3. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob dodání než nejlevnější standardní dodávka, podnikatel nemusí splatit dodatečné náklady na dražší metodu.

Článek 10. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení vyloučit následující produkty a služby, avšak pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, a to alespoň včas pro uzavření smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž podnikatel nemá žádný vliv a které se mohou vyskytnout během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 2. Dohody uzavřené během veřejné dražby. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při němž podnikatel, spotřebitel, který je osobně přítomen, nebo který má příležitost být osobně přítomen na dražbě, pod vedením dražebníka, a kde je dána možnost, aby se podnikatel, který je přítomen osobně, nabízel produkty, digitální obsah a / nebo služby. úspěšný uchazeč je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a / nebo služby;
 3. Smlouvy o poskytování služeb, po plném výkonu služby, ale pouze v případě, že:
  a. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel tuto smlouvu plně provede;
 4. Smlouvy o poskytování služeb za účelem poskytnutí ubytování, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo doba provádění a jiná než pro účely bydlení, přepravu zboží, služby pronájmu automobilů a stravování;
 5. Dohody týkající se volnočasových aktivit, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo doba provádění;
 6. Výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které jsou vyráběny na základě individuálního rozhodnutí nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;
 7. Výrobky, které se rychle kazí nebo mají omezenou životnost;
 8. Utěsněné výrobky, které z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny nejsou vhodné pro vrácení a které byly po dodání porušeny; 9. Výrobky, které jsou neodvolatelně smíchány s jinými produkty po dodání z důvodu jejich povahy;
 9. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale jejichž dodávka se může uskutečnit až po 30 dnech, jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu, na které nemá podnikatel vliv;
 10. Utěsněné audio, video nahrávky a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;
 11. Noviny, časopisy nebo časopisy, s výjimkou předplatného;
 12. Dodání digitálního obsahu jiného než na hmotném médiu, ale pouze pokud:
  a. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Článek 11. Cena

 1. Během období uvedeného v nabídce se ceny nabízených produktů a / nebo služeb nezvýší, s výjimkou cenových změn způsobených změnami sazeb DPH.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec, obchodní výrobky nebo služby, jejichž ceny jsou nezávazné, kolísání cen na finančním trhu, a pokud podnikatel nemá žádnou kontrolu, u variabilní ceny. Tyto výkyvy a skutečnost, že všechny cenové cíle, jsou v nabídce.
 3. Cena do 3 měsíců po uzavření smlouvy jsou povoleny pouze v případě, že důsledkem právních předpisů nebo předpisů.
 4. Růst cen 3 měsíců po uzavření smlouvy, jsou povoleny pouze v případě, že obchodník souhlasil a:
  , jsou výsledkem právních předpisů; nebo
  b. spotřebitel má právo zrušit smlouvu s účinností ode dne, kdy nabude účinnosti zvýšení ceny.
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 12. Dohoda o shodě a mimořádná záruka

 1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby jsou v souladu s dohodou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a právní předpisy existující k datu uzavření smlouvy. nebo vládních nařízeních. Pokud je to dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný k jinému než běžnému použití.
 2. Dodatečná záruka poskytnutá obchodníkem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a tvrzení, že spotřebitel může na základě dohody uplatnit vůči obchodníkovi, pokud obchodník nesplnil svou část smlouvy.
 3. Mimořádnou zárukou se rozumí jakýkoliv závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, v němž spotřebiteli přiznává některá práva nebo nároky, které přesahují zákonem stanovené požadavky v případě, že nesplní svou část smlouvy. .

Článek 13. Dodání a provedení

 1. Obchodník bude mít co největší pozor při přijímání a provádění objednávek na produkty a při posuzování žádostí o poskytování služeb.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.
 3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, provede podnikatel přijaté objednávky s řádnou rychlostí, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jiné dodací období. Pokud je dodávka zpožděna, nebo pokud není možné objednávku provést nebo pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů po podání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo vypovědět smlouvu bez nákladů a má nárok na jakoukoli náhradu.
 4. Po zrušení podle předchozího odstavce podnikatel okamžitě vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
 5. Nebezpečí škody a / nebo ztráty produktů nese zaměstnavatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určený a podnikatel oznámil zástupce, není-li dohodnuto jinak.

Článek 14. Trvání transakcí: doba trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení

 1. Spotřebitel může kdykoliv zrušit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb s řádným dodržováním dohodnutých pravidel ukončení a nejpozději do jednoho měsíce.
 2. Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb s řádným dodržováním dohodnutých pravidel ukončení a minimálně na dobu trvání smlouvy. nejvýše jeden měsíc.
 3. Spotřebitelé mohou dohody uvedené v předchozích odstavcích:
  - kdykoli zrušit a neomezovat se na zrušení v určitém čase nebo během určitého období;
  - zrušit přinejmenším stejným způsobem, jakým je zadán;
  - vždy zrušit se stejnou dobou zrušení, jakou si podnikatel stanovil pro sebe.

Rozšíření

 1. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovena na určitou dobu.
 2. Odchylně od předchozího odstavce může být smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné poskytování denních, týdenních a týdenních novin a časopisů, mlčky obnovena na omezenou dobu do tří měsíců, pokud spotřebitel tuto prodlouženou smlouvu uzavře. může prodloužit lhůtu s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce.
 3. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být mlčky obnovena pouze na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoli zrušit nejpozději s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Výpovědní lhůta je nejvýše tři měsíce, pokud se smlouva vztahuje na pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, doručení denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů.
 4. Smlouva s omezenou dobou trvání pro pravidelné zavádění deníků, novinek a týdeníků a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) není mlčky navazována a končí automaticky po soudním nebo úvodním období.

Trvání

 1. 8. Pokud smlouva trvá déle než jeden rok, spotřebitel může smlouvu kdykoli po jednom roce zrušit s dobou zrušení nejvýše jednoho měsíce, ledaže důvodnost a spravedlnost nevylučují zrušení před uplynutím sjednané doby trvání.

Článek 15. Platba

 1. Pokud není ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být dlužné částky splatné spotřebitelem zaplaceny do 14 dnů po zahájení lhůty pro rozmyšlenou, nebo v případě, že lhůta pro rozmyšlenou není v lhůtě 14 dnů po uzavření smlouvy. V případě dohody o poskytnutí služby začíná tato lhůta dnem, kdy spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nemusí být spotřebitel ve všeobecných obchodních podmínkách nikdy povinen zaplatit předem více než 50%. Je-li stanovena záloha, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby před uskutečněním zálohy.
 3. Spotřebitel má povinnost k nepřesnostem v údajích nebo bezprostředně určených platbu operátorovi.
 4. Pokud spotřebitel neplní svou platební povinnost (y) včas, je to poté, co byl podnikatel informován o opožděné platbě, a podnikatel dal spotřebiteli ve lhůtě 14 dnů na splnění jeho platebních povinností, a to po uplynutí lhůty splatnosti. nezaplacení ve lhůtě 14 dnů, zákonný úrok z dlužné částky a podnikatel je oprávněn účtovat mu mimosoudní náklady na výběr. Tyto náklady na inkaso činí maximálně: 15% z nesplacených částek do € 2.500, =; 10% přes následující € 2.500, = a 5% přes následující € 5.000, = s minimem € 40, =. Podnikatel se může ve prospěch spotřebitele odchýlit od uvedených množství a procent.

Článek 16. Reklamační řád

 1. Podnikatel má dobře medializovaných stížností a zabývá se stížnostmi v rámci tohoto postupu.
 2. Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být plně a jasně popsány podnikateli během 7 dnů poté, co spotřebitel zjistí vady.
 3. Když podnikatel stížnosti ve lhůtě 14 dnů odpověděl ode dne doručení. Je-li stížnost je předvídatelný delší doba zpracování, odpověděl provozovatelem ve lhůtě 14 dnů oznámení o přijetí a označení, pokud spotřebitel může očekávat podrobnější odpověď.
 4. Pokud nemůže být stížnost vyřešena vzájemnou dohodou, vznikne spor, který je náchylný k urovnání sporu.
 5. Stížnost nesmí pozastavit závazky podnikatele, pokud podnikatel písemně neuvede jinak.
 6. Pokud podnikatel usoudí, že reklamace je podložená, podnikatel nahradí nebo opraví výrobky podle vlastního uvážení nebo dodané produkty zdarma.

Článek 17. Spory

 1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. I když spotřebitel žije v zahraničí.
 2. Vídeňská prodejní úmluva se nevztahuje.

Článek 18. Další nebo odlišná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo odchylka od těchto podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je mohl spotřebitel uchovávat přístupným způsobem na trvalém nosiči.

Článek 19. Další ustanovení: Zákonnost výrobků

 1. Všechny produkty na webových stránkách jsou legálně povoleny v Nizozemsku. Společnost Smart Bazar za žádných okolností nedoručuje produkty do zemí, o nichž víme, že nejsou povoleny. Nemůžeme však poskytnout žádné informace o právním stavu produktu ve vaší zemi. Seznam zemí, na které se vztahují omezení přepravy, jak je uvedeno na každé stránce produktu, není vyčerpávající; z ní nelze odvodit žádná práva. Souhlasíte s tím, že budete informovat o zákonech, dovozních ustanoveních a celních předpisech platných ve vaší zemi před objednáním a prohlašujete, že dovoz objednaných produktů je ve vaší zemi legálně povolen. Nepodporujeme nezákonné používání našich výrobků žádným způsobem. V případě pochybností doporučujeme, abyste se obrátili na svého advokáta.
 2. Smart Bazar v žádném případě nezaručuje, že informace a produkty na této webové stránce jsou dostupné, platné nebo legálně povolené mimo Nizozemí. Informace poskytované společností Smart Bazar prostřednictvím této webové stránky, odkazy na jiné webové stránky nebo z jiných webových stránek nebo jejich zaměstnanci telefonicky, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky jsou přísně vzdělávací a informativní. Tyto informace by neměly být nikdy považovány za doporučení k provádění určitých činností. Použití těchto informací pro zakázané činnosti je výhradně na vaše vlastní riziko. Smart Bazar v žádném případě netvrdí, že informace na této webové stránce jsou přesné, úplné a / nebo aktuální.
 3. Přijímáte plnou odpovědnost za veškerá zranění, poškození, trest, ztrátu příjmů nebo majetku, které vzniknou nákupem, spotřebou, použitím a / nebo zneužitím produktu Smart Bazar. Společnost a její vlastníci, zástupci a zaměstnanci neodpovídají za činnosti zákazníků nebo za přímé následky těchto činností.
 4. Pokud jde o semena konopí: Smart Bazar prodává semena konopí pouze jako suvenýr a pro účely sběru. Ve většině evropských zemí není legalizace semen konopí a držení konopných rostlin legálně povolena.
 5. Nabízíme pouze pěstované produkty pro pěstování rostlin, které jsou legálně povoleny. Tímto prohlašujete, že tyto výrobky nebudete používat k nezákonnému nebo komerčnímu chovu. Pokud má Smart Bazar podezření, že existuje úmysl nezákonných chovných činností, vyhrazujeme si právo odmítnout nákup.

Článek 20. Další ustanovení: Zdravotní tvrzení

 1. Nepoužívejte naše výrobky, pokud trpíte vysokým krevním tlakem, kardiovaskulárním onemocněním, diabetem nebo jinou fyzickou kondicí. Nepoužívejte naše výrobky během těhotenství nebo kojení. Nepoužívejte naše přípravky v kombinaci s inhibitory MAO nebo jinými léky. Při používání našich výrobků je třeba se vyhnout řízení vozidel a používání těžkých strojů. V případě pochybností se vždy poraďte s lékařem a řiďte se jeho radami. Uchovávejte naše výrobky mimo dosah dětí.
 2. Pokud jde o zdravotní tvrzení: Smart Bazar v žádném případě netvrdí, že jeho produkty jsou vhodné pro léčbu, léčbu nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo stavů. Smart Bazar neposkytuje lékařskou pomoc.

Článek 21. Další ustanovení: Internetová stránka

 1. Využití webových stránek a zadávání objednávek u Smart Bazar je vyhrazeno pro osoby starší než 18.
 2. Tyto webové stránky nesmějí být navštíveny, zobrazeny nebo jinak prohlíženy v zemích, kde je to v rozporu se zákonem nebo celními předpisy.
 3. Tato webová stránka používá sledovací soubory cookie pro sledování některých nastavení. Bez těchto cookies nemůže webový obchod fungovat optimálně. Také jsou vedeny obecné statistiky webu. K tomu je možné odhlásit.
 4. Všechna ilustrace, fotografie, design, texty a loga jsou chráněna autorskými právy. Distribuce, publikace a použití pro komerční účely je přísně zakázáno bez písemného souhlasu společnosti Smart Bazar. Všechna práva vyhrazena.